תנאי שימוש

תנאים והגבלות של AZIO

אנא קרא את התנאים וההגבלות הבאים בעיון לפני השימוש באתר זה. 

כל המשתמשים באתר זה מסכימים כי הגישה והשימוש באתר זה כפופים לתנאים ולהגבלות הבאים ולחוק החל אחר. אם אינך מסכים לתנאים והגבלות אלו, אנא אל תשתמש באתר זה. 

שילוח בינלאומי

אנו יכולים לשלוח לכל מדינה מחוץ לארה"ב, אך שים לב שאתה תהיה אחראי לכל מכס יבוא, מע"מ או חיובים מותאם אישית רלוונטיים אחרים, כפי שנקבע על ידי המדינה שלך. לאחר עיבוד החבילה דרך עמילות המכס של המדינה שלך, הספק המקומי שלך ייצור איתך קשר כדי לבצע את המשלוח. אם לא יצרו איתך קשר בטלפון או בדוא"ל, ייתכן שתצטרך ליצור קשר עם סוכנות המכס/הספק שלך כדי לשחרר את החבילה.

שימו לב שאם לקוח ידחה חבילה או לא ישלם עבור המכס ועמלות המס, נגבה עמלת חידוש מלאי של 25% כדי לכסות את עלויות המשלוח חזרה. 

זכויות יוצרים

כל התוכן הכלול באתר זה, כולל אך לא רק טקסט, גרפיקה או קוד מוגן בזכויות יוצרים כיצירה קולקטיבית תחת ארצות הברית וחוקי זכויות יוצרים אחרים, והוא רכושה של AZIO Corporation. העבודה הקולקטיבית כוללת יצירות המורשות ל-AZIO Corporation. זכויות יוצרים 2003, AZIO Corporation כל הזכויות שמורות. ניתנת הרשאה להעתיק ולהדפיס באופן אלקטרוני חלקים מאתר זה למטרת ביצוע הזמנה עם AZIO Corporation או רכישת מוצרי AZIO Corporation. אתה רשאי להציג, בכפוף לכל הגבלה או מגבלה שהוצהרה במפורש הנוגעת לחומר ספציפי, להוריד או להדפיס חלקים מהחומר מאזורי האתר השונים אך ורק לשימושך הלא מסחרי שלך, או לבצע הזמנה עם AZIO Corporation או לרכישת מוצרי AZIO Corporation. כל שימוש אחר, לרבות אך לא מוגבל לשכפול, הפצה, הצגה או שידור של התוכן של אתר זה אסור בהחלט אלא אם כן אושר על ידי AZIO Corporation. בנוסף, אתה מסכים לא לשנות או למחוק הודעות קנייניות כלשהן מחומרים שהורדו מהאתר. 

סימני מסחר

כל הסימנים המסחריים, סימני השירות והשמות המסחריים של AZIO Corporation המשמשים באתר הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של AZIO Corporation 

כתב ויתור אחריות

אתר זה והחומרים והמוצרים באתר זה מסופקים "כמות שהם" וללא אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת ובין משתמעת. במידה המרבית המותרת בהתאם לחוק החל, תאגיד AZIO מתנער מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא רק, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. תאגיד AZIO אינה מייצגת או מתחייבת כי הפונקציות הכלולות באתר יהיו ללא הפרעות או ללא שגיאות, כי הליקויים יתוקנו, או כי אתר זה או השרת ההופך את האתר לזמין נקיים מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. תאגיד AZIO אינו נותן כל אחריות או מצג לגבי השימוש בחומרים באתר זה מבחינת נכונותם, דיוקם, נאותם, שימושיותם, עדכניותם, מהימנותם או אחרת. מדינות מסוימות אינן מתירות הגבלות או החרגות על אחריות, ולכן ייתכן שההגבלות שלעיל לא חלות עליך. 

הגבלת אחריות

תאגיד AZIO לא תישא באחריות לכל נזק מיוחד או תוצאתי הנובע מהשימוש או חוסר היכולת להשתמש בחומרים באתר זה או מהביצועים של המוצרים, גם אם תאגיד AZIO קיבל הודעה על האפשרות של נזקים כאלה. . ייתכן שהחוק החל לא יאפשר הגבלה של החרגת אחריות או נזקים מקריים או תוצאתיים, ולכן ייתכן שההגבלה או ההחרגה שלעיל לא יחולו עליך.

שגיאות דפוס

במקרה שמוצר של חברת AZIO נרשם בטעות במחיר שגוי, תאגיד AZIO שומרת לעצמה את הזכות לסרב או לבטל כל הזמנה שבוצעה עבור מוצר המופיע במחיר שגוי. AZIO Corporation שומרת לעצמה את הזכות לסרב או לבטל כל הזמנה כזו בין אם ההזמנה אושרה ובין אם לאו וכרטיס האשראי שלך חויב. אם כרטיס האשראי שלך כבר חויב בגין הרכישה והזמנתך בוטלה, תאגיד AZIO תנפיק זיכוי לחשבון כרטיס האשראי שלך בגובה המחיר השגוי. 

טווח; סיום

תנאים והגבלות אלה חלים עליך עם כניסתך לאתר ו/או השלמת תהליך הרישום או הקנייה. תנאים והגבלות אלה, או כל חלק מהם, עשויים להסתיים על ידי תאגיד AZIO ללא הודעה מוקדמת בכל עת, מכל סיבה שהיא. ההוראות המתייחסות לזכויות יוצרים, סימן מסחרי, כתב ויתור, הגבלת אחריות, שיפוי ושונות, ישרדו כל סיום. 

הודעה

תאגיד AZIO עשויה להעביר לך הודעה באמצעות דואר אלקטרוני, הודעה כללית באתר, או בדרכים מהימנות אחרות לכתובת שסיפקת לתאגיד AZIO. 

שונות

השימוש שלך באתר זה יהיה כפוף מכל הבחינות על ידי חוקי מדינת קליפורניה, ארה"ב, ללא התחשבות בהוראות ברירת החוק, ולא על ידי אמנת האו"ם משנת 1980 בדבר חוזים למכירה בינלאומית של טובין. אתה מסכים שסמכות השיפוט והמקום בכל הליך משפטי הנובע במישרין או בעקיפין מתוך או הקשור לאתר זה (כולל אך לא רק רכישת מוצרי AZIO Corporation) יהיו בבתי המשפט המדינתיים או הפדרליים הממוקמים במחוז לוס אנג'לס, קליפורניה. . כל עילת תביעה או תביעה שתהיה לך ביחס לאתר (כולל אך לא מוגבלת לרכישת מוצרי AZIO Corporation) חייבת להתבצע תוך שנה אחת (1) לאחר התעוררות התביעה או עילת התביעה. כישלון של תאגיד AZIO להתעקש או לאכוף ביצוע קפדני של כל הוראה בתנאים והגבלות אלה לא יתפרש כוויתור על הוראה או זכות כלשהי. לא מהלך ההתנהגות בין הצדדים ולא נוהג הסחר יפעלו לשינוי כל אחד מהתנאים וההגבלות הללו. תאגיד AZIO רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי הסכם זה לכל צד בכל עת ללא הודעה אליך. 

 

שימוש באתר

הטרדה בכל דרך או צורה באתר, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, צ'אט או שימוש בשפה מגונה או פוגענית, אסורה בהחלט. 
התחזות לאחרים, לרבות תאגיד AZIO או עובד, מארח או נציג מורשה אחר, כמו גם חברים או מבקרים אחרים באתר אסורה. אינך רשאי להעלות לאתר, להפיץ או לפרסם בדרך אחרת דרך האתר כל תוכן בעל לשון הרע, לשון הרע, מגונה, מאיים, חודר לפרטיות או זכויות פרסום, פוגעני, בלתי חוקי או מעורר התנגדות אחר העלול להוות או לעודד עבירה פלילית, להפר. הזכויות של כל צד או שעלולות להוביל אחרת לחבות או להפר כל חוק. אינך רשאי להעלות תוכן מסחרי באתר או להשתמש באתר כדי לבקש אחרים להצטרף או להיות חברים בכל שירות מקוון מסחרי אחר או ארגון אחר. 

כתב ויתור על השתתפות

תאגיד AZIO אינו ואינו יכול לסקור את כל התקשורת והחומרים שפורסמו או נוצרו על ידי משתמשים הנכנסים לאתר, ואינה אחראית בשום אופן לתוכן של תקשורת וחומרים אלו. אתה מאשר כי בכך שאתה מספק לך את היכולת לצפות ולהפיץ תוכן שנוצר על ידי משתמשים באתר, תאגיד AZIO פועל רק כצינור פסיבי להפצה כזו ואינו מתחייב על כל התחייבות או חבות הקשורה לתכנים או לפעילויות כלשהן באתר. . עם זאת, AZIO Corporation שומרת לעצמה את הזכות לחסום או להסיר תקשורת או חומרים שלדעתה הם (א) פוגעניים, לשון הרע או מגונים, (ב) הונאה, מטעה או מטעה, (ג) תוך הפרה של זכויות יוצרים, סימן מסחרי או ; זכות קניין רוחני אחרת של אחר או (ד) פוגענית או בלתי מקובלת על תאגיד AZIO לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

שיפוי

אתה מסכים לשפות, להגן ולחזק את AZIO Corporation, נושאי המשרה, הדירקטורים, עובדיה, סוכניה, נותני הרישיונות והספקים שלה (יחד "ספקי השירותים") מכל ההפסדים, ההוצאות, הנזקים והעלויות, לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר. , הנובע מכל הפרה של תנאים והגבלות אלה או כל פעילות הקשורה לחשבונך (כולל התנהגות רשלנית או לא חוקית) על ידיך או כל אדם אחר הנכנס לאתר באמצעות חשבון האינטרנט שלך. 

קישורים של צד שלישי

בניסיון לספק ערך מוגבר למבקרים שלנו, AZIO Corporation עשויה לקשר לאתרים המופעלים על ידי צדדים שלישיים. עם זאת, גם אם הצד השלישי מזוהה עם AZIO Corporation, ל-AZIO Corporation אין שליטה על אתרים מקושרים אלה, שלכולם יש נוהלי פרטיות ואיסוף נתונים נפרדים, ללא תלות בתאגיד AZIO. האתרים המקושרים הללו הם רק לנוחיותך ולכן אתה ניגש אליהם על אחריותך בלבד. עם זאת, תאגיד AZIO שואף להגן על שלמות אתר האינטרנט שלה והקישורים המוצבים בו ולכן מבקשת כל משוב לא רק על האתר שלה אלא גם על אתרים אליהם היא מקשרת (כולל אם קישור ספציפי לא עובד). 

מדיניות הפרטיות

לקריאה נוספת על מדיניות הפרטיות שלנו: לחץ כאן

לחפש